Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4534
Title: Dân chủ trực tiếp
Keywords: Dân chủ;Trực tiếp;Sổ tay
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội, 264tr.
Abstract: Cung cấp các khuyến nghị và bài học thực tiễn về việc vận dụng dân chủ trực tiếp ở tất cả các vùng trên thế giới; đánh giá điển hình ở sáu quốc gia: Hungary, Thụy Sĩ, Uganda, Hoa Kỳ (bang Oregon), Uruguay và Venezuela với các hoạt động trưng cầu dân ý, sáng kiến của công dân, sáng kiến chương trình nghị sự và bãi miễn
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4534
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dân chủ trực tiếp.pdf69.44 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.