Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4531
Title: Dân chủ trực tiếp ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn
Authors: Nguyễn Văn Mạnh, Tào Thị Quyên
Keywords: Dân chủ trực tiếp;Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: Chính trị - Hành chính, 158tr.
Abstract: Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về dân chủ trực tiếp trên thế giới và Việt Nam. Đánh giá thực trạng đồng thời đề xuất kiến nghị nhằm phát huy những hình thức dân chủ trực tiếp hiện nay ở nước ta.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4531
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95. Dân chủ trực tiếp ở Việt nam lý luận và thực tiễn.pdf3.56 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.