Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4529
Title: Dân chủ ở cấp địa phương
Keywords: Dân chủ;Địa phương;Cơ sở
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội, 220tr.
Abstract: Cuốn sách này được xây dựng nhằm giúp đỡ người dân và các nhà hoạch định chính sách trả lời các câu hỏi trọng tâm về việc tiết kế và thực hiện một nền dân chủ địa phương hiệu quả. Với cuốn sách này chính quyền địa phương có thể học tập từ thực tiễn của các đồng nghiệp trên thế giới
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4529
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dân chủ ở cấp địa phương.pdf23.23 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.