Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4516
Title: Các đoàn thể nhân dân với việc bảo đảm dân chủ ở cơ sở hiện nay
Authors: Phan Xuân Sơn
Keywords: Dân chủ;Đoàn thể;Nhân dân;Cơ sở
Issue Date: 2002
Publisher: Chính trị Quốc gia, 293tr.
Abstract: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về dân chủ và dân chủ cơ sở. Các đoàn thể nhân dân trong đời sống xã hội và việc đảm bảo dân chủ ở cơ sở hiện nay. Những giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò của đoàn thể nhân dân trong việc đảm bảo dân chủ ở cơ sở
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4516
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.