Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4509
Title: Bàn về mâu thuẫn xung đột lợi ích hiện nay
Authors: TS. Hồ Bá Thâm
Keywords: Mâu thuẫn;Lợi ích nhóm;Xung đột
Issue Date: 2011
Publisher: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 340tr.
Abstract: Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về phân tích xã hội từ góc độ các nhóm lợi ích, xung đột lợi ích nhóm, để từ đó đề xuất chủ trương, chính sách nhạy bén phù hợp hơn trong quản lý xã hội.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4509
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bàn về mâu thuẫn xung đột lợi ích hiện nay.pdf21.75 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.