Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4494
Title: Kinh tế tri thức - Xu thế mới của xã hội thế kỷ XXI
Authors: Ngô Quý Tùng
Keywords: Kinh tế tri thức;Thế kỉ 21
Issue Date: 2000
Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 2000. - 419tr
Abstract: Giới thiệu về nền kinh tế mới - kinh tế tri thức. Nguồn gốc, nội hàm, đặc điểm và xu thế mới của nền kinh tế. Kinh tế tri thức với công nghệ kỹ thuật cao và chính sách phát triển.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4494
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kinh tế tri thức- Xu thế mới của xã hội thế kỷ XXI.pdf19.19 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.