Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4478
Title: Giáo trình quản lý kinh tế : Hệ cử nhân chính trị
Authors: Nguyễn Văn Sáu
Ngô Quang Minh
Hồ Văn Vĩnh
Keywords: Giáo trình;Quản lí;Kinh tế
Issue Date: 2003
Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 364 tr
Abstract: rình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu và khái niệm môn học quản lý kinh tế. Đặc trưng nền kinh tế thị trường. Đưa ra các chính sách phát triển kinh tế như: Đầu tư, tiền tệ, tài chính...
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4478
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình Quản lý kinh tế.pdf28.92 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.