Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4456
Title: Biên tập các loại sách chuyên ngành - Tập 2: Biên tập sách văn học, sách tra cứu chỉ dẫn, sách dịch và sách thiếu nhi.
Authors: Trần, Văn Hải (Chủ biên)
Keywords: Biên tập;Sách
Issue Date: 2001
Publisher: H.: Chính trị quốc gia, 191 tr.
Abstract: Trình bày nghiệp vụ biên tập sách văn học, tra cứu chỉ dẫn, sách dịch và sách thiếu nhi.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4456
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biên tập các loại sách chuyên ngành tập 2.pdf13.67 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.