Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4454
Title: 50 năm chính sách giảm sinh ở Việt Nam (1961-2011): thành tựu, tác động và bài học kinh nghiệm
Authors: Nguyễn, Đình Cử
Keywords: Chính sách;Dân số;Mức sinh;Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: H.: Đại học kinh tế quốc dân
Abstract: Cung cấp những thông tin và kiến thức về đặc điểm của xu hướng giảm sinh 50 năm qua ở Việt Nam, đánh giá đầy đủ và đúng mức tác động của biến đổi xã hội, rút ra những bài học bổ học bổ ích nhằm hoạch định các chính sách dân số, kinh tế, xã hội có cơ sở khoa học, thực tiễn vững chắc, thúc đẩy quá trình phát triển bền vững ở nước ta.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4454
ISBN: 9786049097386
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.