Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/444
Title: Vấn đề giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên cho sinh viên trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 trong giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh
Advisor: Bùi, Thị Thanh Hương
Keywords: Giáo dục;Chính trị;Sinh viên;Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Issue Date: 2012
Abstract: Phân tích vai trò của giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên nói chung và sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 nói riêng. Làm rõ thực trạng giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên Đại học Sư phạm Hà nội 2 trong thời gian gần đây, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/444
Appears in Collections:LV chuyên ngành Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Thuy Linh.pdf848.61 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.