Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/442
Title: Phát triển nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Nam Định hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Huyền
Advisor: Nguyễn, Văn Huyên
Keywords: Phát triển;Nguồn nhân lực;Công nghiệp hóa;Hiện đại hóa;Nam Định
Issue Date: 2012
Abstract: Trên cơ sở lý luận về nguồn nhân lực nói chung, nguồn nhân lực trẻ nói riêng, luận văn nghiên cứu thực trạng của nguồn nhân lực trẻ ở Nam Định hiện nay, từ đó đưa ra quan điểm và một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở Nam Định hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/442
Appears in Collections:LV chuyên ngành Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Huyen.pdf956.71 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.