Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4304
Title: Nâng cao chất lượng tuyên truyền về tài nguyên biển cho sinh viên ngành thủy sản ở nước ta hiện nay
Authors: Phạm, Văn Lương
Advisor: Dương, Xuân Ngọc
Keywords: Tuyên truyền;Tài nguyên biển;Sinh viên;Thủy sản;Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở lý luận và thực trạng tuyên truyền tài nguyên biển cho sinh viên ngành thủy sản, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền tài nguyên biển đối với sinh viên ngành thủy sản
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4304
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởngItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.