Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4302
Title: Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị ở trường chính trị - hành chính tỉnh Bo Ly Khăm Xay nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay
Authors: Khăm, Phăn Mun Chăn My Xay
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Giáo dục lý luận chính trị;Trường Chính trị - Hành chính;Bo Ly Khăm Xay;Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào
Issue Date: 2008
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng giáo dục lý luận chính trị ở trường CT-HC cấp tỉnh, từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị ở trường CT-HC tỉnh Bo Ly Khăm Xay, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4302
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởng



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.