Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4297
Title: Giáo dục chính trị - tư tưởng cho công nhân ngành than ở tỉnh Quảng Ninh hiện nay
Authors: Vũ, Ngọc Tuấn
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Giáo dục chính trị;Giáo dục tư tưởng;Công nhân;Than;Quảng Ninh
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu lý luận và thực tiễn công tác giáo dục CT-TT cho công nhân ngành than, luận văn đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục CT-TT cho công nhân ngành than ở Quảng Ninh hiện nay
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4297
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởngItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.