Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4296
Title: Đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ chủ chốt cơ sở ở trường chính trị tỉnh Điện Biên hiện nay
Authors: Trương, Thị Hằng
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Giáo dục lý luận chính trị;Cán bộ chủ chốt;Trường chính trị;Điện Biên
Issue Date: 2004
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về đổi mới phương pháp GDLLCT, từ đó khảo sát thực trạng và đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm đổi mới có hiệu quả phương pháp GDLLCT cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở trường chính trị tỉnh Điện Biên hiện nay
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4296
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởngItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.