Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/429
Title: Gia đình với việc giáo dục trẻ em ở tỉnh Nam Định hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh
Advisor: Đỗ, Thị Thạch
Keywords: Gia đình;Giáo dục trẻ em;Nam Định
Issue Date: 2012
Abstract: Trên cơ sở làm rõ thực trạng việc giáo dục trẻ em trong gia đình ở tỉnh Nam Định hiện nay, luận văn đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao vai trò của gia đình trong công tác giáo dục trẻ em tỉnh Nam Định trong bối cảnh mới của đất nước.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/429
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Thuy Linh.pdf733.57 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.