Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4243
Title: Ảnh tin
Authors: Vũ, Huyền Nga
Keywords: Báo chí;Ảnh;Tin tức
Issue Date: 2016
Publisher: Thông tin và truyền thông.- 205tr. ; 21cm
Abstract: Giới thiệu cơ sở, khái niệm và đặc điểm của ảnh tin. Trình bày đối tượng phản ánh của ảnh tin, quy trình và kỹ năng sáng tạo ảnh tin trong hoạt động sáng tạo ảnh báo chí
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4243
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ảnh tin.pdf34.88 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.