Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4226
Title: Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai - thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Trần, Quốc Hoan
Advisor: Lưu, Ngọc Tố Tâm
Keywords: Giám sát;Hội đồng nhân dân;Hà Nội
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 130 tr
Abstract: Mục đích của đề tài là chỉ ra những bất cập, hạn chế đang tồn tại trong hoạt động giám sát của HĐND quận Hoàng Mai. Trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động giám sát của HĐND quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2011 - 2017, đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện hơn nữa cơ chế giám sát của HĐND quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 – 2021, đảm bảo Hội đồng nhân dân thực sự là cơ quan quyền lực, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân địa phương trong việc thực hiện quyền làm chủ của mình.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4226
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV TRAN QUOC HOAN SAU BAO VE 21.9.2017.pdf1.5 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.