Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4221
Title: Quảng bá hình ảnh Việt Nam qua điện ảnh (Khảo sát các phim truyện nhựa tham gia Liên hoan phim Quốc tế từ năm 1986 – 2015)
Authors: Bùi Ngọc Điệp
Advisor: Nguyễn Ngọc Oanh
Keywords: Quảng bá;Điện ảnh;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 137 tr
Abstract: Trên cơ sở hệ thống những vấn đề lý luận về quảng bá hình ảnh, điện ảnh... khóa luận nghiên cứu thực trạng, cách thức quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua các phim điện ảnh Việt Nam tham gia Liên hoan phim Quốc tế từ năm 1986 đến 2015. Dựa trên hiện trạng quảng bá hình ảnh Việt Nam qua điện ảnh, từ đó nhấn mạnh vai trò của điện ảnh trong truyền thông, cũng như tầm quan trọng của yếu tố truyền thông trong điện ảnh. Đồng thời chỉ ra những hạn chế hiện nay trong hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước qua điện ảnh của Việt Nam. Bên cạnh đó đề xuất những giải pháp mang tính chất tham khảo cho cả Điện ảnh và truyền thông Việt Nam.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4221
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV BUI NGOC DIEP SAU BAO VE.pdf2.46 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.