Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4177
Title: Vấn đề tích hợp đa kỹ năng của nhà báo thường trú trong nước Thông tấn xã Việt Nam
Authors: Đinh, Thị Thùy Dung
Advisor: PGS, TS. Hà Huy Phượng
Keywords: Nhà báo;Tích hợp;Kĩ năng;Thường trú;Thông tấn xã Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 137 tr
Abstract: Luận văn nghiên cứu nhằm giải mã được các vấn đề lý luận liên quan đến tích hợp đa kỹ năng của nhà báo. Khảo sát, phân tích khả năng tích hợp kỹ năng đa phương tiện trong hoạt động báo chí của các nhà báo ở Việt Nam hiện nay nói chung, nhà báo thường trú trong nước ở Thông tấn xã Việt Nam nói riêng. Từ kết quả khảo sát đề xuất các giải pháp, khuyến nghị góp phần cải thiện vấn đề tích hợp kỹ năng đa phương tiện cho nhà báo Việt Nam hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4177
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ĐINH THỊ THÙY DUNG.pdf1.06 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.