Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4176
Title: Quản lý cán bộ thuộc diện tỉnh ủy quản lý có vấn đề chính trị ở đảng bộ tỉnh Đắc Lắc hiện nay
Authors: Nguyễn, Đình Hoàng
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Quản lí;Cán bộ;Chính trị;Đảng bộ;Đắk Lắc
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 93 tr
Abstract: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí và tầm quan trọng của nhiệm vụ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ - quản lý cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý có vấn đề chính trị ở Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, trước hết là các cấp uỷ, tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị. * Xác định phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản lý cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý có vấn đề chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ - quản lý cán bộ ở Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4176
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYEN DINH HOANG.pdf788.59 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.