Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4175
Title: Quản lý xã hội đối với công tác bảo vệ rừng ở huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông hiện nay
Authors: Nguyễn, Anh Tú
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Quản lí xã hội;Bảo vệ rừng;Đắk Nông
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 111 tr
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn QLXH đối với công tác bảo vệ rừng ở Huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông hiện nay, luận văn đề xuất các quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả QLXH về lĩnh vực này, đáp ứng yêu cầu bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn hiện nay và các năm tiếp theo.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4175
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYEN ANH TU.pdf1.32 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.