Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4173
Title: Vấn đề phát triển mạng lưới cộng tác viên của kênh truyền hình ANTV (Khảo sát từ 2012-2015)
Authors: Đặng Thanh Xuân
Advisor: PGS, TS. Nguyễn Thị Trường Giang
Keywords: Chương trình truyền hình;Phát triển;Cộng tác viên;Truyền hình ANTV
Issue Date: 2016
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 125 tr
Abstract: Luận văn tập trung khảo sát, phân tích, đánh giá mạng lưới CTV của kênh truyền hình ANTV từ năm 2012 đến năm 2015, trong đó đi sâu vào nhóm CTV ràng buộc (thuộc các đơn vị công an, có nhiệm vụ cung cấp thông tin, sản xuất tin tức, phóng sự và các chương trình cho ANTV).
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4173
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ĐẶNG THANH XUÂN.pdf1.95 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.