Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4169
Title: Báo mạng điện tử với công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay
Authors: Bùi, Thị Thu Hà
Advisor: TS. Đinh Thị Xuân Hòa
Keywords: Báo điện tử;Phòng chống;Tham nhũng;Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 157 tr
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa lý thuyết và thực tiễn, luận văn đi vào nghiên cứu, dựng nên một bức tranh toàn diện, khái quát về thực trạng, làm rõ những thành công, hạn chế và nguyên nhân của báo mạng điện tử trong công tác PCTN ở nước ta hiện nay; từ đó kiến nghị các giải pháp phù hợp nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCTN trên báo mạng trong thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4169
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BÙI THỊ THU HÀ.pdf2.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.