Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4167
Title: Quản lý xã hội đối với công tác dân tộc ở huyện Krông Búk, tỉnh Đắk lắk hiện nay
Authors: Lê, Phúc Long
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Quản lí xã hội;Dân tộc;Đắk Lắc
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 111 tr
Abstract: Dựa trên cơ sở những vấn đề lý luận về dân tộc, CTDT và quản lý xã hội về CTDT, làm rõ thực trạng quá trình quản lý xã hội về CTDT ở huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk hiện nay; Đồng thời đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường quản lý xã hội về CTDT trên địa bàn huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk trong điều kiện hiện nay và đến năm 2020.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4167
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LE PHUC LONG.pdf1.06 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.