Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4166
Title: Quản lý cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo cấp huyện ở tỉnh Đắk Lắc hiện nay
Authors: Lê, Minh Thược
Advisor: Trần, Xuân Học
Keywords: Quản lí;Cán bộ;Ban Tuyên giáo;Đắk Lắk
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 129 tr
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận, qua khảo sát thực trạng quản lý cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo cấp huyện của tỉnh Đắk Lắk, luận văn đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo cấp huyện ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4166
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LE MINH THUOC.pdf1.15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.