Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4165
Title: Quản lý xã hội đối với xây dựng nông thôn mới ở huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông hiện nay
Authors: Lê, Mai Toản
Advisor: Nguyễn, Xuân Phong
Keywords: Quản lí xã hội;Xây dựng;Nông thôn mới;Đắk Nông
Issue Date: 2016
Abstract: Phân tích thực trạng quản lý xã hội đối với xây dựng nông thôn mới tại huyện Đắk R’Lấp. Nghiên cứu, tìm ra những giải pháp mới hoàn thiện quản lý xã hội đối với xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quá trình chỉ đạo, phối hợp thực hiện và thu hút các nguồn lực xã hội đối với xây dựng nông thôn mới tại huyện nhà, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4165
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LE MAI TOAN.pdf789.69 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.