Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4163
Title: Quản lý xã hội đối với công tác xóa đói, giảm nghèo ở tỉnh Đắk Nông hiện nay
Authors: Lê, Hoàng
Advisor: Lưu, Hồng Minh
Keywords: Quản lí xã hội;Xóa đói;Giảm nghèo;Giảm nghèo;Đắk Nông
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 110 tr
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, cũng như khảo sát đánh giá một cách có hệ thống tình hình thực hiện quản lý xã hội đối với công tác xoá đói giảm nghèo, từ đó đề xuất tăng cường quản lý xã hội đối với công tác xoá đói, giảm nghèo ở tỉnh Đắk Nông hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4163
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LE HOANG.pdf866.14 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.