Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4162
Title: Tâm lý học tổ chức
Authors: Mai Hữu Khuê
Keywords: Tâm lí học;Tổ chức
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Đại học Kinh tế Quốc dân.- 457 tr.; 20.5 cm
Abstract: Cuốn sách gồm các nội dung: Đại cương về quản lý và sự phát triển của tâm lý học tổ chức; Cá tính và nhận thức; Động cơ và động viện; Tình cảm đối với công việc; tâm lý tập thể; tâm lý nhóm trong tập thể
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4162
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tâm lý học tổ chức .pdf44.74 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.