Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4161
Title: Quản lý công chức, viên chức cho ngành giao thông vận tải ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay
Authors: Lê, Đình Minh
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Quản lí;Công chức;Viên chức;Giáo thông vận tải;Đắk Lắc
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 115 tr
Abstract: Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận, khảo sát thực trạng quản lý công chức, viên chức ngành GTVT tỉnh Đắk Lắk, tác giả luận văn đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm tăng cường quản lý công chức, viên chức ngành GTVT ở tỉnh Đắk Lắk, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4161
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LE DINH MINH.pdf1.27 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.