Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4155
Title: Quản lý xã hội đối với công tác dân tộc ở tỉnh Gia Lai hiện nay
Authors: Doãn, Văn Sỹ
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Quản lí xã hội;Dân tộc;Gia Lai
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 105 tr
Abstract: Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm rõ cơ sở lý luận của vấn đề quản lý xã hội đối với công tác dân tộc, từ đó khảo sát thực trạng và đề xuất các mục tiêu và giải pháp cơ bản nhằm tăng cường quản lý xã hội đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4155
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOAN VAN SY.pdf2.43 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.