Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4150
Title: Quản lý xã hội về báo chí ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay
Authors: Đinh, Xuân Toản
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Quản lí xã hội;Báo chí;Đắk Lắc
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 103 tr
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa và phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý xã hội về báo chí ở tỉnh Đắk Lắk, luận văn khảo sát thực trạng và đề xuất phương hướng và các giải pháp tăng cường công tác quản lý xã hội về báo chí ở tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4150
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DINH XUAN TOAN.pdf875.09 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.