Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4144
Title: Công tác thanh tra, giám sát của ngân hàng nhà nước Việt Nam hiện nay
Authors: Vũ, Lê Tùng Giang
Advisor: Lưu, Ngọc Tố Tâm
Keywords: Thanh tra;Giám sát;Ngân hàng Nhà nước;Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 109 tr
Abstract: Đề tài nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn đối với quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông qua công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, tạo cơ sở cho việc xác lập và thực hiện những quyền và nghĩa vụ cơ bản của thanh tra, giám sát ngân hàng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng Việt Nam. Từ đó hướng tới việc đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường công tác thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4144
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vũ Lê Tùng Giang.pdf939.07 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.