Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4143
Title: Công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Trần, Văn Thành
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Đảng viên;Doanh nghiệp;Ngoài nhà nước;Hà Nội
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 99 tr
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài, luận văn đi sâu phân tích nhằm đánh giá thực trạng công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, qua đó đề xuất các giải pháp có tính khả thi nhằm tăng cường công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4143
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRẦN VĂN THÀNH.pdf840.5 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.