Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4135
Title: Đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam lãnh đạo tổ chức cơ sở đoàn hiện nay
Authors: Phạm, Thị Linh
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Đảng ủy xã;Cơ sở đoàn;Hà Nam
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 117 tr
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về sự lãnh đạo của Đảng ủy các xã, thị trấn ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, luận văn đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường sự lãnh đạo của đảng ủy xã, thị trấn đối với Tổ chức cơ sở đoàn ở xã trong giai đoạn hiện nay nhằm xây dựng tổ chức cơ sở đoàn ở xã ngày càng vững mạnh, góp phần xứng đáng trong việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4135
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PHẠM THỊ LINH.pdf998.97 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.