Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4134
Title: Huyện ủy Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hiện nay
Authors: Ninh, Thu Giang
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Lãnh đạo;Đoàn Thanh niên;Huyện ủy;Lạng Sơn
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 120 tr
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về sự lãnh đạo của Huyện ủy đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và qua khảo sát, đánh giá thực trạng lãnh đạo của Huyện ủy Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện thời gian qua, luận văn nghiên cứu, đề xuất phương hướng, các giải pháp chủ yếu tăng cường sự lãnh đạo của Huyện uỷ Đình Lập đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4134
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NINH THU GIANG.pdf903.64 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.