Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4124
Title: Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh với việc xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam
Authors: Nguyễn Minh Khoa
Keywords: Văn hóa;Chính tri;Tư tưởng Hồ Chí Minh;Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Chính trị Quốc gia. - 192 tr. ; 21cm
Abstract: Cuốn sách phân tích nội hàm các khái niệm đến nội dung văn hóa chính trị Hồ Chí Minh, trình bày bối cảnh cuốc tế, trong nước và yêu cầu xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam; định hướng và những nội dung, giải pháp xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4124
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.