Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4122
Title: Năng lực lãnh đạo của các đảng bộ xã ở huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn, Hà Huyền Trang
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Lãnh đạo;Đảng bộ xã;Hà Nội
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 93 tr
Abstract: Luận chứng để làm sáng rõ hơn năng lực lãnh đạo của các Đảng bộ cấp xã. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các Đảng bộ xã, thị trấn ở huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội trước yêu cầu, nhiệm vụ mới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4122
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN HÀ HUYỀN TRANG.pdf847.12 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.