Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4121
Title: Những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh (Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh")
Keywords: Phong cách;Tư tưởng Hồ Chí Minh;Đạo đức Hồ Chí Minh;Tài liệu nghiên cứu
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Chính trị Quốc gia.- 119tr. ; 19cm
Abstract: Giới thiệu, tập trung quán triệt và thực hiện những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4121
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.