Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/412
Title: Khai thác ưu thế của văn hóa - văn nghệ trong hoạt động công tác tư tưởng ở tỉnh Thái Bình hiện nay
Authors: Nguyễn, Thanh Hải
Advisor: Hoàng, Minh Lường
Keywords: Khai thác;Ưu thế;Văn hóa văn nghệ;Công tác tư tưởng;Thái Bình
Issue Date: 2011
Abstract: Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc khai thác ưu thế của văn hoá văn nghệ đối với hoạt động công tác tư tưởng của tỉnh Thái Bình. Trên cơ sở nắm bắt thực trạng, đề tài đưa ra những giải pháp góp phần khai thác ưu thế của hoạt động văn hoá văn nghệ, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng ở tỉnh Thái Bình trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/412
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVThS Nguyen Thanh Hai.pdf791.09 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.