Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4117
Title: Xây dựng đội ngũ công chức cấp xã ở tỉnh Đăk Nông hiện nay
Authors: Mai, Văn Trung
Advisor: Lưu, Ngọc Tố Tâm
Keywords: Xây dựng;Công chức;Đăk Nông
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 98 tr
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về xây dựng đội ngũ công chức cấp xã và thực tiễn xây dựng đội ngũ công chức cấp xã ở Đăk Nông, luận văn đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt việc xây dựng đội ngũ cấp xã ở tỉnh Đăk Nông đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4117
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mai Văn Trung.pdf883.68 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.