Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4108
Title: Phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của các huyện ủy ven biển ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay
Authors: Lê, Đình Tuấn
Advisor: Lưu, Ngọc Tố Tâm
Keywords: Lãnh đạo;Cán bộ;Huyện ủy;Thanh Hóa
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 117 tr
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của các huyện ủy ven biển ở tỉnh Thanh Hóa, luận văn đề xuất những giải pháp chủ yếu đổi mới phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của các các huyện ủy ven biển ở tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4108
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Dinh Tuan.pdf999.29 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.