Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4106
Title: Huyện ủy Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hiện nay
Authors: Hoàng, Thị Cúc
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Huyện ủy;Bắc Ninh;Bồi dưỡng;Cán bộ;Đoàn Thanh niên
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 93 tr
Abstract: Trên cơ sở là làm rõ những vấn đề lý luận và thực trạng về công tác bồi dưỡng CBĐ TNCS Hồ Chí Minh, tác giả luận văn chỉ ra một số phương hướng và đề xuất kiến nghị nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Huyện ủy Quế Võ đối với công tác bồi dưỡng CBĐ trong thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4106
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HOÀNG THỊ CÚC - 2016.pdf844.52 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.