Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4104
Title: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - TRÁCH NHIỆM TRƯỚC DÂN TỘC
Authors: Phùng Hữu Phú (B.s)
Nguyễn Viết Thông
Hồng Hà
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam;Lãnh đạo;Vai trò;Xây dựng Đảng
Issue Date: 2011
Publisher: H. : Chính trị Quốc gia.- 266tr. ; 21cm
Abstract: Gồm các bài viết khẳng định quan điểm: Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất cầm quyền trong điều kiện chính trị - xã hội ở Việt Nam. Nêu lên vai trò lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc cũng như trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Phản bác lại luận điểm sai trái của thế lực thù địch về vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nêu ra những đề xuất về xây dựng Đảng
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4104
Appears in Collections:Sách phục vụ Nghị quyết 35

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Đảng cộng sản việt nam trách nhiệm trước dân tộc và lịch sử .pdf18.05 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.