Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4101
Title: Chất lượng bồi dưỡng cán bộ, đảng viên của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ở tỉnh Quảng Ninh hiện nay
Authors: Đinh, Thị Nhung
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Bồi dưỡng;Đảng viên;Cán bộ;Trung tâm bồi dưỡng chính trị;Quảng Ninh
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 105 tr
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ở tỉnh Quảng Ninh, Luận văn khảo sát thực trạng và đề xuất phương hướng, giải pháp góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ở tỉnh Quảng Ninh từ nay đến năm 2020.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4101
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DINH THI NHUNG.pdf770.06 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.