Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4098
Title: Giáo trình điều tra xã hội học
Authors: Trần Thị Kim Thu (ch.b.)
Cao Quốc Quang
Đỗ Văn Huân
Keywords: Xã hội học;Điều tra;Giáo trình
Issue Date: 2012
Publisher: H. : Đại học Kinh tế Quốc dân. - 255tr. ; 21cm
Citation: Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi bổ sung
Abstract: Trình bày những vấn đề cơ bản của điều tra xã hội học, đo lường và xây dựng thang đo, kỹ thuật đặt câu hỏi và thiết kế bảng hỏi, phương pháp thu thập thông tin, xử lý dữ liệu và phân tích kết quả điều tra
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4098
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình điều tra xã hội học .pdf20.55 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.