Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4093
Title: Quyền tác giả sách văn học điện tử ở Việt Nam trong điều kiện phát triển của internet hiện nay
Authors: Bùi, Thanh Hòa
Advisor: TS. Vũ Mạnh Chu
Keywords: Quyền tác giả;Sách văn học;Sách điện tử;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 114 tr
Abstract: Làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn quyền tác giả sách văn học điện tử trong điều kiện phát triển Internet ở nước ta hiện nay và đề ra mục tiêu, phương hướng và giải pháp bảo hộ quyền tác giả sách văn học điện tử.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4093
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BÙI THANH HÒA.pdf1.44 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.