Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4086
Title: Sự kiện tôn giáo
Authors: Đỗ Quang Hưng
Keywords: Tôn giáo;Sự kiện
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật.- 231 tr, 21 cm
Abstract: Nội dung cuốn sách được đề cập khá rộng và phức tạp, trong đó có những vấn đề còn đang được tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, thảo luận: Cách mạng và tôn giáo; Toàn cầu hóa tôn giáo; Hiện tượng tôn giáo mới; Tinh lành Mỹ; Trung Đông cái nhìn địa – Tôn giáo và địa – chính trị; Những ngả đường mới của chủ nghĩa Hồi giáo hôm nay; Phật giáo và chính trị – Đầu kỷ nguyên độc lập – Phật giáo Việt nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa; Vấn đề tôn giáo ở Nam Bộ thời cận đại; Quảng Nam – Đà Nẵng và giai đoạn mở đạo chính thức; Công giáo trong lịch sử Thuận Hóa – Phú xuân – Huế; Vấn đề La Vang và lễ lôi La vang.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4086
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sự kiện tôn giáo .pdf68.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.