Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4081
Title: Hỏi và đáp chủ nghĩa xã hội khoa học: Dùng cho học viên các hệ đào tạo lý luận chính trị và sinh viên các trường đại học, cao đẳng
Authors: Nguyễn Mạnh Hưởng
Nguyễn Văn Quang
Keywords: Chủ nghĩa xã hội;Giáo trình;Sách hỏi đáp
Issue Date: 2011
Publisher: H.: Chính trị - Hành chính.- 131 tr.; 20.5 cm
Citation: Tái bản lần thứ 3
Abstract: Gồm 66 câu hỏi đáp về những nội dung cơ bản về chủ nghĩa xã hội khoa học. Khái quát về sự ra đời, tồn tại và phát triển của chủ nghĩa khoa học xã hội. Vai trò của giai cấp công nhân và nông dân, thời kì quá độ, cách mạng XHCN, dân chủ, hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, chính sách dân tộc, tôn giáo, quan hệ giữa gia đình và xã hội, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đấu tranh giai cấp...
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4081
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hỏi và đáp chủ nghĩa xã hội khoa học .pdf12.04 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.