Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4076
Title: Hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Authors: Trương, Thanh Tâm
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Hội đồng nhân dân;Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 111 tr
Abstract: Nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động của HĐND thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua, luận văn đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4076
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trương Thanh Tâm.pdf1.36 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.